• Rodzaj zadania

 • zadania zamknięte
  zadania otwarte
  wykaż

 • Autor

 • CKE
  Maturatornia

 • Dział

 • Liczby rzeczywiste

  liczby rzeczywiste
  potęgi
  pierwiastki
  logarytmy
  błąd bezwzględny i względny
  procenty

  Wyrażenia algebraiczne

  wyrażenia algebraiczne
  wzory skróconego mnożenia
  wykaż – wyrażenia algebraiczne

  Równania i nierówności

  równania i nierówności
  równania liniowe
  równania kwadratowe
  równania wymierne
  równania w formie iloczynu nawiasów
  inne równania - równości
  układy równań
  nierówności liniowe
  nierówności kwadratowe
  nierówności 2w1
  inne nierówności

  Funkcje

  funkcje
  funkcja liniowa
  funkcja kwadratowa
  funkcja typu a/x
  funkcja wykładnicza
  inne funkcje
  przesuwanie wykresu funkcji

  Ciągi

  ciągi
  ciąg arytmetyczny
  ciąg geometryczny
  suma ciągu
  zależność między sąsiednimi wyrazami
  n-ty wyraz ciągu

  Trygonometria

  trygonometria
  funkcje kata ostrego
  funkcje kąta 90-180
  tożsamości

  Planimetria

  planimetria
  kąty w okręgu
  podobieństwo
  trygonometria w planimetrii
  wykaż – planimetria

  Geometria analityczna

  geometria analityczna
  odcinek
  prosta
  proste prostopadłe i równoległe
  symetria

  Stereometria

  stereometria
  krawędzie - wierzchołki - ściany
  pole powierzchni i objętość
  trygonometira w stereometrii

  Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka

  elementy statystyki opisowej - teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka
  średnia - mediana - dominanta
  odchylenie standardowe
  kombinatoryka
  prawdopodobieństwo

 • Matury CKE

  Zadania mogą być w nieco innej kolejności niż na arkuszach.

 • matura - maj 2019
  matura - maj 2018 • Wybrane wzory matematyczne

 • Zadanie 1 (1 pkt.) matura - maj 2019

  W pewnym banku prowizja od udzielanych kredytów hipotecznych przez cały styczeń była równa \(4\%\). Na początku lutego ten bank obniżył wysokość prowizji od wszystkich kredytów o \(1\) punkt procentowy. Oznacza to, że prowizja od kredytów hipotecznych w tym banku zmniejszyła się o

  A. \(1\%\) B. \(25\%\) C. \(33\%\) D. \(75\%\)

   

  Podpowiedź: Jeden punkt procentowy oznacza, w tym wypadku, obniżenie prowizji do \(3\%\).
  Rozwiązanie: Obniżenie o \(1\) punkt procentowy oznacza, w tym wypadku, obniżenie prowizji z \(4\%\) do \(3\%\). Nie możemy powiedzieć, że jest to obniżenie o \(1\%\). Różnicę wyjaśnię na przykładzie. Gdybyśmy liczyli prowizję od przykładowej kwoty \(100\) zł, to czteroprocentowa prowizja wynosiłaby \(4\) zł a trzyprocentowa \(3\) zł. Nie jest to obniżenie o \(1\%\), bo \(1\%\) z czterech złotych to cztery grosze, a nie złotówka.
  Tu mamy obniżenie z \(4\%\) do \(3\%\) czyli odpada nam \(\frac{1}{4}\) prowizji, co stanowi \(25\%\).
  Możemy także ułożyć proporcję, choć będzie w niej zdecydowany nadmiar procentów ;) \[4\% - 100\%\textrm{ prowizji}\\ 1\% - x\%\textrm{ prowizji}\] Procenty nam się skracają, zostaje: \[4x=1\cdot 100\\ 4x=100\\ x=25\] \(x\) w proporcji wyrażony był w procentach, a więc chodzi o \(25\%.\)
  Odpowiedź: B
  Zadanie 2 (1 pkt.)

  W pewnej fabryce produkującej zegarki co dwusetna sztuka okazuje się wadliwa. Oznacza to, że prawidłowo działające zegarki stanowią

  A. \(99\%\) B. \(99,2\%\) C. \(99,5\%\) D. \(99,9\%\)

   

  Podpowiedź: Co dwusetna wadliwa sztuka oznacza, że 199 na 200 zegarków działa prawidłowo.
  Rozwiązanie: \(\frac{199}{200}\cdot100\%=99,5\%\)
  Odpowiedź: C
  Zadanie 3 (1 pkt.)

  Wpłacając \(20000\) zł na lokatę półroczną z oprocentowaniem \(3\%\) w skali roku i comiesięczną kapitalizacją odsetek kwota odsetek po zakładanym pół roku wyniesie

  A. \(300,00\) zł B. \(301,88\) zł C. \(308,98\) zł D. \(600,00\) zł

   

  Podpowiedź: Pamiętaj, że po kapitalizacji kwotę odsetek dolicza się do wpłaconej kwoty.
  Rozwiązanie: \(3\%\div12=0,25\%=0,0025\\ 20000\cdot1,0025^6=20301,88\\ 20301,88-20000=301,88\)
  Odpowiedź: B
  Zadanie 4 (1 pkt.) matura - maj 2018

  Cena roweru po obniżce o \(15\%\) była równa \(850\) zł. Przed obniżką ten rower kosztował

  A. \(865,00\) zł B. \(850,15\) zł C. \(1000,00\) zł D. \(977,50\) zł

   

  Podpowiedź: Cena przed obniżką/podwyżką zawsze traktowana jest jako \(100\%\).
  Rozwiązanie:
  PRZED OBNIŻKA PO
  \(x\) zł \(-y\) zł \(850\) zł
  \(100\%\) \(-15\%\) zł \(85\%\) zł

  W tabeli oznaczyłam jako \(x\) cenę przed obniżką, a jako \(y\) kwotę o jaką obniżono cenę. \(y\) jest tam wstawiony dla czytelności tabeli. Nie jest nam do niczego potrzebny. Obliczamy \(x\) z proporcji:

  \(x\cdot85=100\cdot850\\ 85x=85000\\ x=1000\)
  Odpowiedź: C
  Zadanie 5 (1 pkt.)

  Suma liczb \(a\) i \(b\) stanowi \(36\%\) liczby \(c\), przy czym liczba \(b\) stanowi \(50\%\) liczby \(a\). Wynika stąd, że

  A. \(a=0,24c\) B. \(a=0,12c\) C. \(a=0,5c\) D. \(a=0,36c\)

   

  Podpowiedź: Zacznij od zapisania zależności z zadania: \(a+b=0,36c\) i \(b=0,5a \),
  Rozwiązanie:
  \(a+b=0,36c\\ b=0,5a \\ a+0,5a=0,36c\\ 1,5a=0,36c\\ a=0,24c\)
  Odpowiedź: A
  Zadanie 6 (1 pkt.)

  \(15\%\) liczby \(b\) jest równe \(12\). Wtedy \(b\) jest równe

  A. \(1,8\) B. \(80\) C. \(125\) D. \(2\)

   

  Podpowiedź: Liczba \(b\) stanowi w tym przypadku \(100\%\).
  Rozwiązanie:
  Układamy proporcję. \[b - 100\% \\ 12 - 15\%\] Wymnażamy na krzyż. Znak \(\%\) możemy pominąć ponieważ i tak się skraca. \[15b=12\cdot100\\ 15b=1200\\ b=80 \]
  Odpowiedź: B
  Zadanie 7 (1 pkt.) matura - maj 2018

  Kwota \(8\%\)-owego podatku VAT odprowadzona od pewnego towaru wynosi \(0,44\) zł. Cena tego towaru z podatkiem VAT jest równa

  A. \(5,44\) zł B. \(5,50\) zł C. \(5,94\) zł D. \(6,22\) zł

   

  Podpowiedź: Podana kwota to podatek VAT, czyli wiemy, że \(8\%\) ceny bez VAT-u to \(0,44\) zł.
  Rozwiązanie:
  Cena bez VAT VAT Cena z VAT
  \(x\) zł \(+0,44\) zł \(y\) zł
  \(100\%\) \(+8\%\) zł \(108\%\) zł

  W tabeli oznaczyłam cenę bez VAT-u jako \(x\), cenę z VAT-em jako \(y\). Nas interesuje cena z VAT-em, więc \(x\) tak naprawdę nie będzie nam do niczego potrzebny ale nie chciałam zostawiać pustego miejsca. Obliczamy \(y\) z proporcji: \begin{eqnarray*} y\cdot8&=&0,44\cdot108\\ 8y&=&47,52\qquad\textrm{/}:8\\ y&=&5,94 \end{eqnarray*}
  Odpowiedź: C