Regulamin serwisu

Regulamin serwisu Maturatornia

Dzień dobry!

Serwis Maturatornia to miejsce, która ma Ci zapewnić skuteczną naukę do matury z matematyki. Za pośrednictwem serwisu możesz również dokonać zakupu kursu on-line przygotowującego do matury z matematyki oraz innych treści edukacyjnych, jak również skorzystać z indywidualnych konsultacji / korepetycji.

Tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności. Na początek dane rejestrowe administratora serwisu: Maturatornia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Powstańców Wlkp. 27/3, 63-700 Krotoszyn, KRS: 0000757494, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6211832114, REGON: 38179877000000, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych formach płatności, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail: ds@maturatornia.pl

Pozdrawiamy i życzymy udanego korzystania z serwisu.

Dobrawa Szalchcikowska Maturatornia.

 

& 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – Maturatornia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Powstańców Wlkp. 27/3, 63-700 Krotoszyn, KRS: 0000757494, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6211832114, REGON: 38179877000000, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł,
 • Kurs – kurs on-line pt. “Zdam maturę z matematyki”,
 • Użytkownik / Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://maturatornia.pl/regulamin/,
 • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://maturatornia.pl.

 

 • & 2. Postanowienia wstępne
 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator prowadzi sprzedaż Kursu i innych treści cyfrowych opisanych na stronach Serwisu oraz świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczanie treści cyfrowych, zapisania się do newslettera, przeglądania publicznie dostępnej zawartości Serwisu oraz pobrania treści cyfrowych rozpowszechnianych nieodpłatnie. Ponadto, za pośrednictwem Serwisu możliwe jest zawarcie z Administratorem umowy o indywidualne konsultacje / korepetycje on-line.
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczanie treści cyfrowych oraz umowy o indywidualne konsultacje / korepetycje zawierane za pośrednictwem Serwisu.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Serwisu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Do korzystania z Kursu i innych treści cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
  • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  • standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Kupujący może przeglądać publicznie dostępną zawartość Serwisu anonimowo. Dokonanie zakupu, zapis do newslettera, pobranie bezpłatnych treści cyfrowych wymaga podania określonych danych osobowych.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Kupujący powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ds@maturatornia.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres e-mail, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Administrator będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 10. Wszystkie ceny widoczne na stronach Serwisu są cenami brutto.

 

 • & 3. Zawartość Serwisu
 1. Zawartość Serwisu tworzą materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe oraz audio-wizualne.
 2. Zawartość Serwisu dostępna jest publicznie dla wszystkich Użytkowników.
 3. W Serwisie mogą być zawarte hiperłącza przekierowujące Użytkownika na strony zewnętrzne.
 4. Na zawartość Serwisu składają się również formularze, które pozwalają skontaktować się z Administratorem lub poprosić o kontakt ze strony Administratora.

 

 • & 4. Materiały dodatkowe
 1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator może udostępniać Użytkownikowi do pobrania dodatkowe materiały, takie jak teksty, grafiki, zdjęcia, nagrania dźwiękowe, materiały audiowizualne.
 2. Dodatkowe materiały mogą być dostępne do pobrania w różnych miejscach Serwisu. Materiały mogą być rozpowszechnianie jako pojedyncze pliki lub archiwa .zip lub .rar.
 3. Część materiałów dodatkowych może być dostępna tylko dla osób zapisanych do newslettera. W takiej sytuacji, Użytkownik musi zapisać się do newslettera, by otrzymać materiał na swój adres e-mail.

 

 • & 5. Newsletter
 1. Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik może zapisać się do newslettera, wypełniając stosowny formularz.
 2. Newsletter polega na przesyłaniu na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach Administratora.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w specjalny link znajdujący się w każdej wiadomości wysłanej w ramach newslettera lub kierując stosowne żądanie do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 • 6. Zakupy za pośrednictwem Serwisu
 1. W celu zakupu Kursu lub innych treści cyfrowych Kupujący musi wybrać interesujący go wariant Kursu lub inną treść cyfrową dostępną w sprzedaży, wypełnić formularz zamówienia, zaakceptować regulamin i politykę prywatności, kliknąć w przycisk finalizujący zamówienie.
 2. Opisany powyżej proces zamówienia dotyczy również konsultacji / korepetycji on-line. Kupujący wybiera w takiej sytuacji interesujący go wariant konsultacji / korepetycji on-line.
 3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przeniesiony na stronę serwisu tpay.com celem dokonania płatności za zamówienie. Płatność dokonywana jest bezpośrednio po stronie serwisu tpay.com, a podmiotem realizującym płatność jest operator systemu płatności tpay.com, tj. Krajowy Integrator Płatności Spółka akcyjna, ul. Św. Marcina 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, kapitał zakładowy: 5.494.980 zł wpłacony w całości.
 4. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Serwisu z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą między Kupującym a Administratorem. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 5. Zawierając umowę za pośrednictwem Serwisu, Kupujący oświadcza, że jego przedstawiciel ustawowy wyraził zgodę na zawarcie takiej umowy. Administrator jest uprawniony do weryfikacji faktu udzielenia zgody przez przedstawiciela ustawowego.

 

 • & 7. Realizacja umowy
 1. Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu poprzez utworzenie dla Kupującego konta użytkownika w ramach platformy kursowej i przesłanie Kupującemu danych dostępowych do tego konta. Kupujący uzyskuje dostęp do Kursu poprzez platformę kursową.
 2. Zawartość Kursu różni się w zależności od wariantu Kursu wybranego przez Kupującego. Dokładna zawartość Kursu wskazana została w ramach tabelki poświęconej trzem pakietom Kursu dostępnej w Serwisie.
 3. Poszczególne warianty Kursu mogą obejmować również indywidualne konsultacje. Termin konsultacji zostanie ustalony wspólnie przez strony.
 4. Inne treści zakupione za pośrednictwem Serwisu zostaną dostarczone Kupującemu poprzez wysyłkę wiadomości e-mail zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionej treści cyfrowej.
 5. W przypadku zamówienia konsultacji / korepetycji on-line, Administrator skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia terminu realizacji konsultacji / korepetycji. Konsultacje / korepetycje odbywają się na odległość z wykorzystaniem narzędzia Skype.
 6. W przypadku Kursu, dostęp do treści wchodzących w skład Kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie Kursu w Serwisie. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu.
 7. W przypadku Kursu, Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  • korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  • nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  • nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Administratora.
 8. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Administrator zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do Kursu.

 

 • & 8. Prawa własności intelektualnej
 1. Administrator poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne w Serwisie, Kurs oraz inne treści cyfrowe rozpowszechniane za pośrednictwem Serwisu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Administratorowi.
 2. Administrator poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie przez Kupująego treści dostępnych w Serwisie, Kursu oraz innych treści cyfrowych bez zgody Administratora stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Administratorowi i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

 • & 9. Odstąpienie Konsumenta od umowy
 1. Konsument, który zawarł z Administratorem umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje również Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod tym adresem  jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Administrator zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 

 • & 10. Odpowiedzialność za wady
 1. Administrator ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad.
 2. Administrator jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli treść cyfrowa ma wadę.
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę, powinien poinformować o tym Administratora, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod tym adresem, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Kupujący może kontaktować się z Administratorem zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 6. Administrator ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 

 • & 11. Gwarancja
 1. Administrator gwarantuje Kupującemu, że Kupujący zda maturę z matematyki, jeżeli przerobi należycie całą zawartość Kursu.
 2. W przypadku pakietu VIP, Administrator gwarantuje Kupującemu, że Kupujący zda maturę z matematyki z wynikiem przynajmniej 50%, jeżeli Kupujący przerobi należycie całą zawartość Kursu.
 3. Gwarancja polega na tym, że w przypadku, gdy Kupujący nie zda matury z matematyki po należytym przerobieniu całej zawartości Kursu albo nie zda matury z wynikiem przynajmniej 50% (w przypadku pakietu VIP), Administrator zwróci Kupującemu ceną zapłaconą za dostęp do Kursu.
 4. Gwarancja dotyczy najbliższej sesji egzaminacyjnej następującej po zakupie Kursu.
 5. Administrator zachowuje prawo do śledzenia i monitorowania postępów Kupującego w przerabianiu Kursu celem weryfikacji, czy Kupujący rzeczywiście należycie przerobił całą zawartość Kursu.
 6. Podstawą skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest dokument potwierdzający uzyskany wynik matury.
 7. W celu skorzystania z uprawnień gwarancyjnych, Kupujący musi skontaktować się z Administratorem w ciągu 30 od poznania wyników matury.

 

 • & 12. Dane osobowe i pliki cookies
 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Administrator.
 2. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są w celu realizacji zamówień, wysyłki newslettera, kontaktu zwrotnego z Kupującymi.
 3. Serwis wykorzystuje pliki cookies.
 4. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych i wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://maturatornia.pl/polityka-prywatnosci/

 

 • & 13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez Serwisu konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Administratorem,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 • & 14.  Pozostałe postanowienia
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.11.2018 r.
 4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.